Registrační karta člena KABT

Kartu je nutné vyplnit při přihlášení do klubu a taktéž při prodlužování členství opakovaně KAŽDÝ ROK

Členský poplatek ve výši 800kč nový člen, 500kč stávající člen zaplaťte na účet: 157469587/0600 vs: 555, doklad naskenujte k přihlášce.

stav: vytváření

Údaje o členovi

Členský poplatek ve výši 800kč nový člen, 500kč stávající člen zaplaťte na účet: 157469587/0600 vs: 555, doklad naskenujte k přihlášce.

Prohlašuji, že spolu s přihlášením do klubu se zavazuji dodržovat všechna ustanovení Stanov Klubu Anglického Bull Terriera a Organizačního řádu Klubu Anglického Bull Terriera i všechna ustanovení orgánů klubu.

Chovní jedinci

Uveďte jména a čísla zápisu všech chovných jedinců, které nabízíte ke krytí nebo hodláte využít v chovu. Uvádějte pouze dospělé jedince, kteří splnili podmínky (bonitace a výstavy) a na průkazu původu mají razítko CHOVNÝ PES - CHOVNÁ FENA

Psi, kteří nebudou zařazeni do seznamu zpracovaného na podkladě registračních karet, nemohou být zařazeni do seznamu chovných zvířat a zapisováni do krycích listů a tudíž použiti ke krytí !!!

plemeno pohlaví jméno číslo zápisu odebrat

Chovná zvířata jsou zveřejňována v genealogii KABT. Pro uveřejnění je nutno vyplnit kontaktní údaje a podepsat informovaný souhlas na konci této registrace.

Chovatelská stanice

Máte-li zájem o zveřejnění kontaktu na vaši chovatelskou stanici na webových stránkách klubu, vyplňte ještě následující údaje:

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas udělíte kliknutím na zaškrtávací pole souhlasím..

Prohlášením beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním uvedených osobních údajů v platné registrační kartě pro příslušné období správcem:

Název (spolku): Klub anglického bull terriera, z.s., Lešanská 1176/2a, Praha 11, Chodov, IČO:66002630

 1. pro vnitřní potřebu spolku:
  • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a v platné registrační kartě pro příslušné období;
  • předávání osobních údajů partnerům (ČMKU, ČMKJ) a pod a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, bydliště;
 2. pro marketingové a informační účely:
  • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
  • zveřejňování výsledků výstav na webových stránkách a zveřejňování fotodokumentace v rozsahu -– jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů
  • zveřejňování v katalogu výstavy pořádané klubem a to v rozsahu- jméno, příjmení a bydliště
  • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
  • zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení;
  • zveřejnění na webových stránkách klubu v seznamu chovných psů a fen a v aplikaci Genealogie na příslušné stránce u mnou vlastněného zvířete – v rozsahu – jméno a příjmení. Ostatní náležitosti jako bydliště a kontakt, telefon a email bude zveřejněn jen na mou výslovnou žádost.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v platné registrační kartě pro příslušné období v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.

Tento souhlas uděluji na dobu 15 let ode dne jeho udělení.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

Děkujeme za vaši spolupráci